Pečlivě vybíráme aktuální témata, která reagují na Vaše potřeby. Kvalita předkládaných seminářů je pro nás prioritní. Naši lektoři jsou uznávanými odborníky, kteří zpravidla publikují a mohou Vám téma zprostředkovat i ve formě učebnic a odborných knih. Zároveň vycházejí z vlastní praxe a zkušeností s pedagogickou činností. 

Všechny naše semináře nabízené v rámci DVPP jsou akreditované MŠMT (pokud ne, budete na tento fakt upozorněni v pozvánce na konkrétní akci).

Foto7226a   Seminář PaedDr. Hany Mühlhauserové   Foto7242a

 

Připravujeme nabídku na nový školní rok 2016/2017. Neváhejte se na nás obrátit s Vašimi představami, náměty na bludistekv@seznam.cz; 608 907 894.

Nabídka pro školní rok 2018/19 - DVPP 2018_19

Nabídka pro školní rok 2017/18 - vybírejte z aktuálních seminářů viz nabídka. V tomto roce se soustředíme zejména na akce na zakázku. Školy mohou vybírat z témat zde, případně napište a připravíme seminář přesně podle Vašich požadavků.

Nabídka pro 2. pololetí 2016/2017 ke stažení zde: DVPP 2. pololetí 2017

Nabídka pro 1. pololetí 2016/2017 ke stažení zde: nabídka DVPP 2016

Bádáme a přemýšlíme hrou

17.2.2020 9:00 - 17.2.2020 14:00

Místo konání: Bludiště, z.s., Areál Dvorana, Chebská 73/48,360 06 Karlovy Vary - Dvory

Lektor(ka): 1

Obsah, program:

Inspirace a nápady pro malá bádání hlavou a rukama zaměřené na logické uvažování, tvorbu papírových hlavolamů, řešení rébusů, využití geoboardů (dřevěné desky s kolíčky), jednoduché programování a kódování – orientace v prostoru (robotické včelky bee-bot), pixel art aj. Praktické ukázky uvedených činností, badatelské aktivity, výroba optických hraček, vytvoření sbírky jednoduchých rébusů, úloh a hlavolamů (sada úloh z kroužku zábavné logiky MyslIQ, Olympiády důvtipu), zábavná bludiště, jednotažky, hry s tužkou a papírem, využití víček k matematickým a dalším hrám, postřehovky, ale i slovní a jazykové hry podporující paměť a pozornost – Slovní soudce, Fantastické karty Imaglee, tvorba rébusů.
Ukázka vyrobených i komerčních her (laserové a gravitační bludiště…)
Všechny aktivity vyzkoušeny a realizovány ve ŠD, klubu zábavné logiky a na letním táboře Hlavolamov. Vhodné i pro děti ohrožené školním neúspěchem.   Vzdělávací cíl: Cílem semináře je inspirovat účastníky (zejména z oblasti zájmového vzdělávání) pro založení klubu zábavné logiky (Šablony II), ale i pro využívání hříček, hádanek v běžné činnosti školní družiny či klubu, při akcích pro veřejnost, na táborech apod. Vytvořit si soubor a metodiku logických her, hádanek, rébusů a méně tradičních aktivit (optické hříčky), které rozvíjejí a podporují logické myšlení buď na matematickém nebo

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Metodická podpora pro učitele: Využití online aplikací na ZŠ aneb Křížovky, kartičky, slovní mraky, kvízy – a vyučování je “ízy”

16.3.2020 10:00 - 16.3.2020 15:00

Místo konání: Bludiště, z.s., Areál Dvorana, Chebská 73/48,360 06 Karlovy Vary - Dvory

Lektor(ka): 1

Obsah, program:

Obsahem vzdělávací akce je seznámení účastníku s dostupnými online aplikacemi. Praktický nácvik s těmito aplikacemi a vytvoření vzorových, v praxi využitelných, didaktických materiálů. Informace o didaktických zásadách při práci s těmito aplikacemi s ohledem na věk žáků. Slovní mraky. Ukázky dostupných online aplikací. Vhodné pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ.Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Vedení spisové služby ve školách a školských zařízeních v souladu s GDPR, včetně tvorby spisového řádu se spisovým a skartačním plánem.

19.3.2020 9:00 - 19.3.2020 15:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory).

Lektor(ka): 1

Obsah, program:

Seznámení účastníků semináře se způsobem vedení spisové služby ve školách v souladu se zásadami GDPR, s povinností pečovat o dokumenty a s jejich následnou archivací, příp. skartací.
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Ať není plánování trápením - praktická dílna pro učitele MŠ

24.3.2020 9:00 - 24.3.2020 15:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory)

Lektor(ka): 1

Obsah, program:

Plánování integrovaných celků v rámci TVP a jejich naplňování v praxi. Praktická dílna pro učitele/učitelky mateřských škol zaměřená na konkrétní plánování obsahu předškolního vzdělávání formou integrovaných vzdělávacích celků v rámci TVP v souladu s RV PPV a ŠVP. Současně budou zmapovány metody, techniky, strategie a formy vhodné pro naplňování naplánovaného vzdělávacího obsahu v praxi. Základními pilíři pro plánování v rámci TVP s konkrétní nabídkou činností naplňující požadavky RVPPV bude integrovaný přístup ke vzdělávání, konstruktivistické vzdělávání, individualizace vzdělávání a vytváření příležitostí pro sociální učení dítěte 1. Struktura vzdělávacího celku v třídním vzdělávacím programu - charakteristika, cíle, obsah, očekávané kompetence. 2. Nabídka konkrétního tématu a jeho praktické naplánování v podobě integrovaného celku - práce ve skupinách 3. Reflexe, doplnění a hodnocení celku a konkretizace vhodných metod, technik, strategií a forem práce .Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Kázeňské problémy a neprospěch u žáků

30.3.2020 09:00 -

Místo konání: Bludiště, z.s., Areál Dvorana, Chebská 73/48,360 06 Karlovy Vary - Dvory

Lektor(ka): 1

Obsah, program:

Hledání příčin kázeňských problémů u dětí v předškolním věku. Možnosti práce s těmito dětmi. Osvojení komplexního přístupu k řešení dané problematiky (škola, rodina, společnost, dítě). Příčiny nežádoucího chování. Možnosti práce s těmito dětmi. Spolupráce s rodinou. Příčiny nekázně pramenící z bio-psychických zvláštností dítěte (nepoznané smyslové vady, lateralita, vady řeči apod.) Nediagnostikované mírné defekty jsou příčinou závažnějších odchylek v chování. Jak se tyto odchylky ve vývoji projevují? Jak na ně může učitel reagovat?Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Co se skrývá za bludným kořenem

23.4.2020 9:00 - 23.4.2020 14:30

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory)

Lektor(ka): 1

Obsah, program:

Cílem dílny je představit účastníkům celoroční projekt EV "Co se skrývá za bludným kořenem". Projekt je motivován hledáním ztracené cesty, při níž děti poznávají přírodu kolem sebe, plní úkoly a další aktivity. K motivaci i zaznamenávání průběhu cesty slouží velký nástěnný kalendář, jehož listy se postupně skládají a vytvářejí velké bludiště. Můžete se těšit na praktické ukázky aktivit z vybraných témat, které lze dobře využít i samostatněZobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Aktivizující metody ve výuce přírodopisu na ZŠ

24.4.2020 9:00 - 24.4.2020 15:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory)

Lektor(ka): 1

Obsah, program:

  • Motivace v hodinách přírodopisu. Výukové metody a formy a jejich využití v hodinách přírodopisu s ohledem na probírané učivo.                                                                                   
  • Cíle aktivizační výuky a její principy. Individuální přístup žáka k učení. Vztah učitel – žák v aktivizující výuce. „Spojení hlavy, srdce a ruky“ – zapojení i jiných složek osobnosti žáka než kognitivní složky do výuky.                                                         
  • Rozdělení aktivizačních metod a konkrétní ukázky jejich využití.  
  • Didaktické hry - neinterakční, interakční            
  • Metody skupinového vyučování             
  • Metody  diskusní            
  • Metody  hraní rolí
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga

30.4.2020 9:15 - 30.4.2020 15:00

Místo konání: Bludiště, z.s., Areál Dvorana, Chebská 73/48,360 06 Karlovy Vary - Dvory

Lektor(ka): 1

Obsah, program:

Cílem vzdělávacího programu je připravit učitele různých druhů škol na spolupráci s kvalifikovaným asistentem pedagoga (AP). Pozornost bude věnována možnostem a prostředkům zkvalitnění komunikace mezi učitelem, asistentem pedagoga, výchovným poradcem, žákem a rodiči žáka s ohledem na kvalitu podpory žáka se znevýhodněním. Účastníci se seznámí s metodami podpory a rozvoje pozitivního klimatu ve třídě i ve škole, což je jedna z nezbytných podmínek inkluzivního vzdělávání.
Obsah – témata:
- seznámení se Studiem pedagogiky pro asistenta pedagoga - cíl a obsah studia, profil absolventa
- složky současného systému pedagogicko-psychologického poradenství
- podpůrná služba při vzdělávání - komu je poskytována, podmínky poskytnutí
- postavení AP ve školním systému, postavení osobního asistenta
- předpoklady pro práci AP, jeho kompetence, rysy osobnosti, úspěšnost
- hlavní činnosti AP, náplň práce AP
- spolupráce učitele a AP, podíl AP na vypracování a realizaci individuálního vzdělávacího plánu, principy tvorby IVP
- vztah AP – žák – rodiče žáka, rodina dítěte s postižením – učitel
- ovlivnění vztahů a celkového klimatu ve třídě
- principy zdravých mezilidských vztahů ve škole
- diskuse, odpovědi na dotazyZobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Komunikace s rodiči v problémových situacích

14.5.2020 9:15 - 14.5.2020 15:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory)

Lektor(ka): 1

Obsah, program:

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková Psycholog a speciální pedagog, má dlouholeté zkušenosti v oblasti diagnostiky a reedukace specifických poruch učení a následné poradenské psychologické praxe pro děti i dospělé. Pracovala jako školní psycholog v základní škole pro děti se specifickými poruchami učení, dnes přednáší na Husitské teologické fakultě UK v Praze na katedře psychosociálních věd a etiky. Působí jako lektorka odborných seminářů. Je autorkou mnoha odborných publikací, v Portále vyšla např. Reedukace specifických poruch učení u dětí (Portál 2008).Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Máte zájem o zasílání novinek? Napište nám svůj email:
Mám primárně zájem o:
Souhlasím se zasíláním informací o konaných akcích a zároveň uděluji Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění této rozesílky.
© Bludiště Karlovy Vary 2014, Náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary   |   Grafika: Klubko 55   |   Vytvořil: DViT Servis