Pečlivě vybíráme aktuální témata, která reagují na Vaše potřeby. Kvalita předkládaných seminářů je pro nás prioritní. Naši lektoři jsou uznávanými odborníky, kteří zpravidla publikují a mohou Vám téma zprostředkovat i ve formě učebnic a odborných knih. Zároveň vycházejí z vlastní praxe a zkušeností s pedagogickou činností. 

Všechny naše semináře nabízené v rámci DVPP jsou akreditované MŠMT (pokud ne, budete na tento fakt upozorněni v pozvánce na konkrétní akci).

Foto7226a   Seminář PaedDr. Hany Mühlhauserové   Foto7242a

 

Připravujeme nabídku na nový školní rok 2016/2017. Neváhejte se na nás obrátit s Vašimi představami, náměty na bludistekv@seznam.cz; 608 907 894.

Nabídka pro školní rok 2018/19 - DVPP 2018_19

Nabídka pro školní rok 2017/18 - vybírejte z aktuálních seminářů viz nabídka. V tomto roce se soustředíme zejména na akce na zakázku. Školy mohou vybírat z témat zde, případně napište a připravíme seminář přesně podle Vašich požadavků.

Nabídka pro 2. pololetí 2016/2017 ke stažení zde: DVPP 2. pololetí 2017

Nabídka pro 1. pololetí 2016/2017 ke stažení zde: nabídka DVPP 2016

Co je design a jak na něj?

8.1.2019 9:00 - 8.1.2019 14:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory)

Lektor(ka): MgA. Tereza Vlašímská (PROTEBE live, z.s.)

Obsah, program:

Funkční a zábavnou formou se přenesete do světa kreativity. Po absolvování semináře a dílny je posluchač seznámen s tématem design, který prochází napříč obory. Seminář a dílna nabídnou účastníkovi možnost praktického tréninku technik, nástrojů a metod jak lépe komunikovat a být vidět, jak design začlenit do vyučovací hodiny.Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Jak jednoduše generovat nápady (Designové myšlení v praxi)

15.1.2019 09:00 - 15.1.2019 14:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory).

Lektor(ka): MgA. Tereza Vlašímská

Obsah, program:

Seznamte se s technikami, které Vám do budoucna pomohou při generování nápadů a při vyhodnocování jejich využitelnosti v praxi. Vyzkoušejte je během praktického tréninku. Naučte se, jak js nápady přijít, ale také jak k nim přistupovat, jak je posoudit a rozpoznat ty, které jsou prvním krokem ke smysluplným inovacím.
Vhodné pro: ředitelé a vedoucí pracovníci škol, učitelé MŠ,ZŠ, SŠ a gymnázií, SOU, DDM, školní družiny
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Přijímací řízení 2019

14.2.2019 9:30 - 14:30

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory).

Lektor(ka): RnDr. Ing. Eva Urbanová

Obsah, program:

Základní právní předpisy při rozhodování ředitele školy ve správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.), prováděcí předpisy týkající se příjímání dětí, žáků a studentů, stanovení kritérií přijetí, podání přihlášky ke vzdělávání a její náležitosti, účastníci řízení a jejich zastoupení, založení správního spisu a jeho vedení, tvorba dokumentů patřících do spisu, jejich podepisování ...
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Neukázněné dítě předškolního věku - Nežádoucí chování u dítěte předškolního věku

27.2.2019 10:00 - 27.2.2019 15:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory).

Lektor(ka): Doc. PaeDr. Olga Zelinková CSc.
 • Docentka pedagogických věd, absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor speciální pedagogika. Zabývá se diagnostikou a poradenstvím v oblasti specifické poruchy učení a chování v celém věkovém kontinuu od předškolního věku do dospělosti. Je prezidentkou České společnosti "Dyslexie"

Obsah, program:

Hledání příčin kázeňských problémů u dětí v předškolním věku. Možnosti práce s těmito dětmi. Osvojení komplexního přístupu k řešení dané problematiky (škola, rodina, společnost, dítě). Příčiny nežádoucího chování. Možnosti práce s těmito dětmi. Spolupráce s rodinou.
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Jak pomoci při zvládání klíčových kompetencí v předškolním věku

28.2.2019 9:00 - 28.2.2019 14:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory).

Lektor(ka): Doc. PaeDr. Olga Zelinková CSc.
 • Docentka pedagogických věd, absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor speciální pedagogika. Zabývá se diagnostikou a poradenstvím v oblasti specifické poruchy učení a chování v celém věkovém kontinuu od předškolního věku do dospělosti. Je prezidentkou České společnosti "Dyslexie".

Obsah, program:

Hledání příčin selhávání dětí, neúspěchu při zvládání kompetencí, které jsou důležité pro osobní rozvoj. Možnosti práce s těmito dětmi. 
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Třídnické hodiny

07.03.2019 09:00 - 07.03.2019 15:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory).

Lektor(ka): Mgr. Petr Dřínovský

Obsah, program:

Zamyslíme se nad smyslem, využitím a riziky třídnických hodin. Dále pak zkusíme nalézt odpovědi na to, jak třídnickou hodinu strukturovat, kdo a proč by ji měl vést, jakou zvolit četnost, jaké budou rozdíly na 1. a 2. stupni ZŠ? Nedílnou součástí bude nabídka možných aktivit (vč. ukázky doporučené literatury), při ochotě si i leccos vyzkoušíme.Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Metody nácviku čtení

11.3.2019 9:00 - 11.3.2019 13:30

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary - Dvory

Lektor(ka): Mgr. Zuzana Pavelová

Obsah, program:

Účastníci po absolvování kurzu bude znát úskalí, které se objevují v procesu učení se čtení. Bude vědět výhody jednotlivých metod čtení, specifika metod, přednosti i úskalí. Bude seznámen s diagnostikou a seznámí se s návrhem nápravné péče problému ve čtení. Seminář je zaměřen na zhodnocení metod výuky čtení z pohledu obtíží. Jeho cílem je rozšířit pedagogické dovednosti učitelů ročníků základní školy a poskytnout učitelům, kteří vedou nápravnou péči žáků se SPU další vhodné a praxí prověřené nástroje. 
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku, mladšího školního věku

12.3.2019 9:00 - 12.3.2019 13:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory).

Lektor(ka): Mgr. Zuzana Pavelová, speciální pedagožka v PPP, lektorka.

Obsah, program:

Budeme se věnovat diagnostice problémů v oblasti grafomotoriky, které pramení z nerovnoměrného psychomotorického vývoje. Zjistíte, jak má probíhat nácvik grafomotoriky, psaní. Získáte informace, jak lateralita ovlivňuje vývoj jedince a odráží se v nácviku psaní. Seznámte se s cvičeními, které pomáhají zlepšit nerovnoměrnosti v psychomotorickém vývoji s dopadem do oblasti psaní.Seminář je zaměřen na metody a nácvik psaní hlavně u dětí s výraznými grafomotorickými obtížemi, které pramení z nerovnoměrného vývoje, raného psychomotorického vývoje a obtíží v lateralitě.
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Komunikace mezi školou a rodiči - jak se vyhnout zbytečným nedorozuměním a konfliktům

18.3.2019 - 18.3.2019

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory)

Lektor(ka): PhDr. David Čáp, Ph.D.

Obsah, program:

Co rodiče od školy očekávají a co potřebují? Co naopak potřebují vyučující rodičům sdělit? Jak se vyhnout zbytečným nedorozuměním. Jak komunikovat s rozhořčeným či slovně agresivním rodičem, případně s rezignovaným či plačícím rodičem tak, aby bylo možné ve spolupráci pokračovat.
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Klady a zápory hyperaktivity u dětí od raného věku po dospělost

19.3.2019 09:00 - 19.3.2019 14:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory)

Lektor(ka):
PaedDr. Hana Žáčková

Obsah, program:

Na semináři budou učitelé seznámeni s etiologií, základními projevy a odlišením syndromu ADHD od ADHD s poruchou chování. Jak vypadají projevy ADHD v jednotlivých vývojových obdobích od narození po dospělost. Řekneme si, jaké jsou silné a slabé stránky hyperaktivních dětí, jak je výchovně a výukově vést., jak je dovést do dospělosti, aby se úspěšně začlenily do běžného životaZobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Pohádka nás naučí

26.3.2019 9:00 - 15:30

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory).

Lektor(ka): Mgr. Sylvia Doláková

Obsah, program:

Práce s pohádkami v MŠ i ZŠ. Seminář je v českém jazyce, není zaměřen na AJ. Pouze Vy, kteří máte zájem, dostanete materiály i v AJ. Hodí se tedy i pro ty z Vás , kteří AJ neučíte.Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit

27.3.2019 9:00 - 27.3.2019 15:30

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory).

Lektor(ka): Mgr. Sylvie Doláková

Obsah, program:

Tematicky uspořádané hodiny naučí učitele, jak s minimálním zasahováním do procesu dosáhnout hodiny, kdy jsou žáci zaujati daným úkolem, na kterém pracují individuálně či ve skupinách a učí se prezentovat výsledky své práce. Využitím běžně dostupných materiálů, například těch, které mají k dispozici v učebnicích, ale hlavně jejich jednoduchou adaptací a dalším zpracováním umožní žákům lépe a důkladněji procvičit dané učivo. 
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Proč odměny a tresty nevedou k zodpovědnosti aneb Co se skrývá za slovem „motivace“

2.4.2019 10:00 - 2.4.2019 15:30

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory)

Lektor(ka): Mgr. Eva Mikešová

Obsah, program:

Často slýcháváme slovo „motivace“, často ho také používáme. Co si pod ním ale představujeme a jak ve skutečnosti motivace funguje? Ve škole se běžně setkáváme s odměnami a tresty... Odhalíme, jaká rizika v sobě užití těchto způsobů motivace nese, proč se k těmto prostředkům uchylujeme a zda je možné je nahradit.   Témata:   - proč trestáme  - rizika užívání trestů - alternativy trestů - vliv odměn a pochval- alternativy odměn a pochval
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Aktivizující metody ve výuce přírodopisu na ZŠ

09.04.2019 9:00 - 09.04.2019 13:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory)

Lektor(ka): Mgr. et MgA. Iva Šimková

Obsah, program:

 • Motivace v hodinách přírodopisu. Výukové metody a formy a jejich využití v hodinách přírodopisu s ohledem na probírané učivo.                                                                                   
 • Cíle aktivizační výuky a její principy. Individuální přístup žáka k učení. Vztah učitel – žák v aktivizující výuce. „Spojení hlavy, srdce a ruky“ – zapojení i jiných složek osobnosti žáka než kognitivní složky do výuky.                                                         
 • Rozdělení aktivizačních metod a konkrétní ukázky jejich využití.  
 • Didaktické hry - neinterakční, interakční            
 • Metody skupinového vyučování             
 • Metody  diskusní            
 • Metody  hraní rolí
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Dvouleté dítě v MŠ

15.4.2019 9:00 - 15:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory).

Lektor(ka): Mgr. Svatava Vyhlídalová, zakladatelka a předsedkyně Asociace soukromých poradenských pracovníků s celostátní působností, zkušená lektorka se soukromou praxí v poradenství ve školství se zaměřením na SPU, ADD, ADHD.

Obsah, program:

Dominance vlivu prostředí na vývoj vlastností dítěte. Upozornění na dětská vývojová specifika a možnosti MŠ sanovat potřeby dětí dané věkové kategorie.
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Lateralita a školní úspěšnost

16.4.2019 9:00 - 13:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory).

Lektor(ka): Mgr. Svatava Vyhlídalová, zakladatelka a předsedkyně Asociace soukromých poradenských pracovníků s celostátní působností, zkušená lektorka se soukromou praxí v poradenství ve školství se zaměřením na SPU, ADD, ADHD.

Obsah, program:

Cílem semináře je osvojit si zajímavé přístupy i metodiky pro zmírnění eventuelních negativních prožitků neúspěšnosti dítěte na počátku základní školní docházky - zaměřeno na latelalitu.
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Interaktivní tabule nemusí být jen drahé promítací plátno

29.4.2019 9:00 - 29.4.2019 13:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 47, Karlovy Vary

Lektor(ka): Mgr. Iva Hrubá Eliášová

Obsah, program:

Obsahem vzdělávací akce je seznámení účastníku se softwarem interaktivní tabule.. Praktický nácvik se softwarem a vytvoření vzorových, v praxi využitelných, didaktických materiálů. Informace o didaktických zásadách při práci s ohledem na věk žáků.Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Právní rámce školních modelových situací

09.5.2019 09:30 - 9.5.2019 14:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory)

Lektor(ka): JUDr. Karel Kašpar

Obsah, program:

Cílem semináře je pomoci pedagogům zvládat náročné situace ve výuce, škole a jednání s rodiči žáků v praxi. K dosažení uvedeného cíle by měl pomoci i značný prostor pro diskusi účastníků s lektorem.           V průběhu semináře získají účastníci informace k možnostem ochrany jejich osobnosti ve smyslu platné legislativy (pomluvy učitele, nahrávka jeho výkladu, nepravdivé nařčení, nebezpečné vyhrožování, vydírání apod.). V rámci semináře budou jednotlivé problematiky názorně přiblíženy formou kazuistik z pedagogické praxe a možnosti jejich řešení z pohledu platné legislativy. Zároveň budou účastníci seznámeni s povinnostmi a právy subjektů podílejících se na výchově dětí a mládeže (rodiče, škola, orgán sociálně právní ochrany dětí, orgány činné v trestním řízení), s riziky souvisejícími s odpovědností pedagoga v procesu vzdělávání a výchovy žáků.Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Líný učitel

13.5.2019 10:00 - 13.5.2019 15:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory)

Lektor(ka): Mgr. Robert Čapek

Obsah, program:

Kdo by nechtěl být nejlepším učitelem ve škole za poloviční námahu? Seminář ukazuje pedagogům, jak kvalitně vzdělávat a přitom zbytečně neztrácet energii. Líný učitel se při realizaci správné vzdělávací filozofie, s využitím psychologie, dobré didaktiky a vhodného osobního managementu může stát hvězdou sborovny – a ještě mu při tom stačí pracovat nejméně ze všech. Vždyť učitel je tím, kdo by se měl svou prací především bavit a k tomu mu tento seminář může velmi účinně a prakticky napomoci.Seminář je postaven na základě praktických aplikací filozofie, prezentované v knize Líný učitel (nakladatelství Raabe). Pro učitele a sborovny je užitečný i bez znalosti knihy, představuje filozofii budování třídního klimatu a podporujícího vyučování. Seminář je zaměřen na praktickou činnost ve třídě.
 • Líný učitel vyučuje
 • Líný učitel hodnotí
 • Líný učitel a jeho time management
 • Psychologie učiteli pomáhá
 • ­Ve třídě pracují žáci
 • ­Symetrie vyučování
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Mozek jako režisér úspěšnosti (komunikace a vztahy)

30.5.2019 09:00 - 30.05.2019 15:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory)

Lektor(ka): Mgr. Jakub Švec

Obsah, program:

Hlavním cílem kurzu je získat konkrétní inspirace pro své vlastní sebeřízení, tj. pro práci na sobě samém. V úvodu kurzu si ujasníme, co to vlastně sebeřízení (autoregulace) je a proč má smysl se v něm zlepšovat.Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Máte zájem o zasílání novinek? Napište nám svůj email:
Mám primárně zájem o:
Souhlasím se zasíláním informací o konaných akcích a zároveň uděluji Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění této rozesílky.
© Bludiště Karlovy Vary 2014, Náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary   |   Grafika: Klubko 55   |   Vytvořil: DViT Servis