V současnosti se soustředíme především na moderní trendy v pedagogice a tíživá témata, která ze společnosti prostupují i do výchovy a vzdělávání žáků. Našim hlavním cílem je poskytnout aktuální informace a nástroje, které Vám mohou pomoci při pedagogické činnosti. 

Bereme Vás v úvahu při přípravě dalších nabídek – oceníme rady, náměty, necháme se inspirovat novými podněty.

Foto7180a      Foto7242a        Foto7237a

Další vzdělávání pedagogických pracovníků /DVPP

Všechny naše semináře nabízené v rámci DVPP jsou akreditované MŠMT. Pokud ne, budete na tento fakt upozorněni v pozvánce na konkrétní akci.

Kopie platné akreditace vzděl. organizace

Akce na zakázku - školení pro sborovny

Pokud Vás některá z akcí osloví, neváhejte se na nás obrátit, domluvíme společně vhodný termín a místo konání. Máte jinou představu? Obraťte se na nás a domluvíme Vámi požadované téma s přihlédnutím k Vašim finančním možnostem.

Akce pro školní třídy

Besedy, projekty, exkurze pro školní třídy  připravené z nabídky zde , nebo sestavené na míru Vašim požadavkům.

MAS - akce na klíč Od dovedností předcházejících čtení a psaní k předčtenářské gramotnosti

17.1.2018 14:00 - 17.1.2018 19:00

Místo konání: Mariánské Lázně

Lektor(ka):

Pouze pro region ML

Obsah, program:

Vysvětlení pojmu předčtenářská gramotnost, čtenářskou gramotnost a etapy jejího rozvoje.Faktory ovlivňující rozvoj dovedností a schopností předcházejících čtení.Metody a formy práce při rozvoji předčtenářské gramotnosti u dětí v mateřské škole.Různé možnosti práce s knihou a práce s klasickou a moderní pohádkou.Pomůcky pro rozvoj předčtenářské gramotnosti.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


POZOR Změna termínu! (původní 6.2.2018, nový 14.2.2018)Komunikace, konflikt a asertivita (nejen) ve školní třídě

14.2.2018 10:00 - 14.02.2018 14:00

Místo konání: Hestie, Stará Kysibelská 45, Karlovy Vary

Lektor(ka):

Mgr. Jana Rambousková

Obsah, program:

Jedná se o praktický, zážitkový seminář, vedený formou zážitkových výukových metod s cílem posílit vyjednavačské umění v komunikačních dovednostech každého učitele. Program je sestaven z aktivit, které si účastníci sami vyzkouší. V průběhu semináře bude účastníkům poskytnut dostatečný prostor pro diskusi a reflexi jednotlivých činností.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Akce na klíč MAS ML: Cizojazyčné dítě ve školní třídě

20.2.2018 14:00 - 20.2.2018 19:00

Místo konání: Mariánské Lázně

Lektor(ka):

Pouze pro region ML

Obsah, program:

Problematika dětí cizinců v českém vzdělávání na 1. stupni ZŠ, jejich výuka českého jazyka, spolupráce s rodiči cizinci a způsoby překonávání jazykových bariér. Postavení žáka cizince ve skupině jazykově homogenní třídy a dopad tohoto vstupu na psychiku dítěte. Nedílnou součástí semináře je právní rámec vzdělávání dětí cizinců a praktické příklady pomoci školám při vzdělávání těchto dětí.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Akce na klíč MAS ML: Rozvíjení čtenářské gramotnosti v podmínkách MŠ.

20.2.2018 14:00 - 20.2.2018 19:00

Místo konání: Mariánské Lázně

Lektor(ka):

Pouze pro region ML

Obsah, program:

Konkrétní metody rozvoje čtenářské gramotnosti. Jednotlivé metody, práce s různými texty, konkrétní činnosti s dětmi v MŠ.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Specializační seminář pro výchovné poradce

22.2.2018 10:00 - 22.2.2018 14:00

Místo konání: Hestie, Stará Kysibelská 45, Karlovy Vary

Lektor(ka):

PhDr. Richard Braun, PhD.

Obsah, program:

Praktický seminář vychází z nejnovějších poznatků a aplikované školní psychologie. V průběhu semináře frekventanti získají informace o legislativních opatřeních, dokumentaci, diagnostických nástrojích pro jejich práci, základy intervenčních metod pro práci se třídou, ale i pro práci s jednotlivcem, základy krizové intervence a nejcitlivějších místech v jejich práci. Pro frekventanty je také připravena kazuistická část, využitá situacemi přímo ze školy nebo modelovými situacemi a jejich řešením. Závěr je věnován technikám prevence syndromu vyhoření v každodenní praxi tohoto specialisty. Hlavním cílem je předat frekventantům co nejpraktičtější poznatky z oblasti aplikované školní psychologie, výrazně tak pozitivně ovlivnit
erudici těchto specialistů. Interaktivní metodou nechat zažít zátěžové situace, které školní prostředí přináší a nácvik jejich zvládání. Formou workshopu se vzájemně obohacovat o osvědčené postupy i v rámci primární prevence.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Přijímací řízení 2018 - Správní řízení ve škole z pohledu výkonu spisové služby

22.2.2018 10:00 - 22.2.2018 14:30

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary

Lektor(ka):

RnDr. Ing. Eva Urbanová

Obsah, program:

* základní právní předpisy při rozhodování ředitele školy ve správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.),* prováděcí předpisy týkající se příjímání dětí, žáků a studentů,* stanovení kritérií přijetí,* podání přihlášky ke vzdělávání a její náležitosti,* účastníci řízení a jejich zastoupení,* založení správního spisu a jeho vedení,* tvorba dokumentů patřících do spisu, jejich podepisování, užívání razítek,* náležitosti rozhodnutí/usnesení a dalších dokumentů ve spisu,* evidence dokumentů (podací deník vs. software elektronické spisové služby),* oznamování rozhodnutí o přijetí do MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ,* odesílání dokumentů ve správním řízení, jejich doručování, lhůty,* odvolací řízení, autoremedura,* ukládání správních spisů ve škole (kde, jak dlouho, nahlížení do uzavřených spisů),* nejčastější chyby při rozhodování ředitele školy,* aktuality k datu konání semináře.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Autorské právo v kostce

28.2.2018 11:00 - 28.2.2018 14:00

Místo konání: Hestie, Stará Kysibelská 45, Karlovy Vary

Lektor(ka):

Mgr. Leoš Bednář

Obsah, program:

Cílem přednášky je seznámit pedagogy se základy autorských práv a s možností uplatnění autorských práv ve školním prostředí, na internetu apod.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Akce na klíč MAS ML: Grafomotorika u dětí

08.3.2018 14:00 - 08.03.2018 19:00

Místo konání: Mariánské Lázně

Lektor(ka):

pouze pro region ML

Obsah, program:

Účastníci bude umět diagnostikovat problémy v oblasti grafomotoriky, které pramení z nerovnoměrného psychomotorického vývoje. Bude znát nácvik grafomotoriky, psaní. Získá informace, jak lateralita ovlivňuje vývoj jedince a odráží se v nácviku psaní. Seznámí se s cvičeními, které pomáhají zlepšit nerovnoměrnosti v psychomotorickém vývoji s dopadem do oblasti psaní.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Metodická podpora pro učitele

14.3.2018 10:00 - 14.3.2018 14:00

Místo konání: Hestie, Stará Kysibelská 45, Karlovy Vary

Lektor(ka):

PhDr. Miloslav Čedík

Obsah, program:

Supervizní seminář s PhDr. Miloslavem Čedíkem – téma vychází z podnětů účastníků semináře Jak zvládat poruchy emocí a chování u žáků v inkluzivní škole. Je volně přístupný i pro ty, kteří se semináře neúčastnili.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Akce na klíč MAS ML:Jak vyučovat pravopisné učivo

05.4.2018 14:00 - 05.04.2018 19:00

Místo konání: Mariánské Lázně

Lektor(ka):

Pouze pro region ML

Obsah, program:

Zaměřeno na efektivní metody výuky pravopisu napříč všemi ročníky 1. stupně. Výstupy žáka v RVP se zaměřením na pravopisné učivo. Tvorba tematického plánu podle ŠVP. Ukázkový tematický plán pro jednotlivé ročníky jako inspirace do praxe. Metody a aktivity ve vyučování, které pomáhají rozvíjet žákovu znalost pravopisných jevů a jejich aplikaci. Způsoby ověřování a hodnocení pravopisného učiva.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Výukové metody, bez kterých se na 1. stupni neobejdeme

6.4.2018 8:30 - 6.4.2018 12:00

Místo konání: Hestie, Stará Kysibelská 45, Karlovy Vary

Lektor(ka):

PaedDr. Hana Mühlhauserová

Obsah, program:

Seminář zaměřený na efektivní aktivizační metody, které lze úspěšně využívat ve výuce češtiny, prvouky, přírodovědy a vlastivědy na 1. stupni. Účastníci získají zásobník těchto metod, pochopí jejich didaktickou podstatu, ověří si jejich fungování a prakticky si je vyzkouší na různých tématech vyučovacích předmětů. Budou hledat další náměty pro využití představených metod a předají si navzájem vlastní zkušenosti a příklady dobré praxe.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Etická výchova v pohybu

10.4.2018 - 10.4.2018

Místo konání: Bude upřesněno, Karlovy Vary

Lektor(ka):

Marie Homolková

Obsah, program:

Propojení témat etické a pohybové výchovy. Náměty na pohybové aktivity, které umožní rozvíjet sociální dovednosti dětí v
MŠ.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Jak pomoci dětem s komunikací

11.4.2018 10:00 - 11.4.2018 14:00

Místo konání: Hestie, Stará Kysibelská 45, Karlovy Vary

Lektor(ka):

PhDr. Vlasta Šedá

Obsah, program:

Podpora komunikace u dětí s SVP. Vhodné pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ, speciální pedagogy.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Úvod do artefiletiky pro pedagogické pracovníky

17.4.2018 9:00 - 17.4.2018 15:00

Místo konání: Hestie, Stará Kysibelská 45, Karlovy Vary

Lektor(ka):

Mgr. Mária Adamkovičová

Obsah, program:

Artefiletika je reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy, které vychází z výtvarného umění nebo jiných expresivních kulturních projevů (dramatických, hudebních, tanečních). Cílem artefiletiky je obohacování kulturního kapitálu žáků, rozvíjení jejich sociálních kompetencí a prevence psycho-sociálních selhávání prostřednictvím uměleckých aktivit reflektovaných v žákovské skupině. V teoretické části semináře získáte základní poznatky o artefiletice a o možnostech jejího využití při výchovně vzdělávacích činnostech a osvojíte si základní názvosloví. V praktické části se pak zaměříme na získávání zkušeností s artefiletickými metodami a technikami, jejichž prostřednictvím dochází u žáků k lepšímu sebepoznávání a také ke zlepšení jejich komunikačních a dalších sociálních dovedností.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Dokumentace školy a legislativa

24.4.2018 9:00 - 24.4.2018 14:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary

Lektor(ka):

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Obsah, program:

Chronologický přehled změn ve školských i obecných právních předpisech za posledcních 24 měsíců s důrazem na změny v oblasti pracovněprávních vztahů, výchova a vzdělávání, hospodaření škol.
Požadavky právních norem a jejich úprav na změny v řízení škol a zejména ve vedení dokumentace škol, zejména personální, organizační, pracovněprávní, ekonomické. Nutné změny ve směrnicích školy, smlouvá, formulářích, rozhodnutích ředitele školy. Kontrolní systém, co lze očekávat nového od kontrolních orgánů. Praktické ukázky z činnosti kontrolních orgánů - MŠMT, krajských úřadů, ČŠI, inspektorátů práce, zřizovatele. Zjištěné skutečnosti, jejich dopad na práci školy a osobu ředitele, možné sankce, prevence negativních jevů. Příprava školy na kontroly, součinnost s kontrolními orgány.
Rozbor skutečných dokumnetů ze škol, ukázky chybných řešení, rozbor chyb, vzory správných řešení u dokumentů a vnitřních předpisů škol. Nejčastější omyly a chybná řešení ředitele.
Spolupráce se zřizovatelem, k čemu je zřizovatel oprávněn ve vztahu ke škole a k řediteli školy. Právní předpisy upravující vztah škol se zřizovatelem, kompetence zřizovatele a chybné výklady zákona o obcích ze strany zřizovatele.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Kdo jsem a kam jdu

24.4.2018 10:00 - 24.4.2018 15:00

Místo konání: Hestie, Stará Kysibelská 45, Karlovy Vary

Lektor(ka):

Mgr. Jana Rambousková

Obsah, program:

Podpora rozvoje osobnosti žáků a umění komunikace ve vztahu učitel - žák skrze definování
povahových profilů; podpora tvůrčího myšlení v kontextu stanovování cílů a priorit.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


VLIV ALTERNATIVNÍCH VÝTVARNÝCH TECHNIK NA ROZVOJ POZNÁVACÍCH SCHOPNOSTÍ DĚTÍ

23.5.2018 9:00 - 23.5.2018 13:30

Místo konání: Hestie, Stará Kysibelská 45, Karlovy Vary

Lektor(ka):

PhDr. Vlasta Šedá, Jiří Šedý

Obsah, program:

 • Všeobecný náhled do estetické výchovy.
 • Uvedení do problematiky
 • Alternativní výtvarné techniky v kojeneckém období
 • Alternativní výtvarné techniky v období batolete
 • Alternativní výtvarné techniky v předškolním období
 • Alternativní výtvarné techniky v mladším školním věku
 • Alternativní výtvarné techniky a starší školní věk
 •  Alternativní výtvarné techniky a děti se zdravotním postižením – lektor – Jiří Šedý
 • Ukázka z tvorby člověka s Downovým syndromem
 • Hra s barvou – jaro, léto
 • Hra s barvou – podzim, zima
 • Workshop
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Čtvero ročních období ve cvičení s prvky jógy

29.5.2018 10:00 - 29.5.2018 14:00

Místo konání: Karlovy Vary - bude upřesněno

Lektor(ka):

Marie Homolková; učitelka MŠ, cvičitelka jógy, zkušená lektorka.

Obsah, program:

Na semináři se dozvíte, jak lze  prostřednictvím pohybových činností podporovat radost z pohybu u dětí, jak je vést ke správnému životnímu stylu a podporovat tak zdravý růst a vývoj organismu. Získáte  baterii aktivit, které lze realizovat ve školní třídě v průběhu celého školního roku, jednotlivá cvičení si vyzkoušíte. Vhodné zejména pro učitele MŠ.
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Seminář s doc. Olgou Zelinkovou

12.6.2018 09:00 - 12.6.2018 13:00

Místo konání: Hestie, Stará Kysibelská 45, Karlovy Vary - Drahovice

Lektor(ka):

Bude upřesněno

Obsah, program:

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Seminář s doc. Olgou Zelinkovou - bude upřesněno

13.6.2018 9:00 - 13.6.2018 13:00

Místo konání: Hestie, Stará Kysibelská 45, Karlovy Vary

Lektor(ka):

Obsah, program:

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Máte zájem o zasílání novinek? Napište nám svůj email:
© Bludiště Karlovy Vary 2014, Náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary   |   Grafika: Klubko 55   |   Vytvořil: DViT Servis